İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Nasıl Açılır ?

Bazı kişiler ailesinin koymuş olduğu ismi değiştirmek istemektedir. Ancak bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerekli. Bu yazımızda bu konunun bütün ayrıntılarını bulacaksınız.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Nasıl Açılır ?

Bazı kişiler ailesinin koymuş olduğu ismi değiştirmek istemektedir. Ancak bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerekli. Bu yazımızda bu konunun bütün ayrıntılarını bulacaksınız.

Bu makalemizde aşağıda yer alan konu başlıklarından bahsedilecektir.

İsim değişikliği nasıl yapılır?

İsim değişikliği davası kaç kez açılabilir?

İsim değişikliği için Aranan Şartlar Nedir?

İsim Değişikliği Davası Nerede Açılır?

İsim Değişikliği Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

Soyadı değişikli davası sonucunda kimlerin soyadı değişir?

İsim Değişikliği Davası Ne Kadar Süreye Sonuçlanır?

İsim Değişikliği Davasını Nasıl Açacaksınız?

Soyadı değişikli davası sonucunda kimlerin soyadı değişir?

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

İsim değişikliği yapmanız için dava açmak zorundasınız. Ancak bu konu Medeni Kanunda kişilere sadece bir kez tanınan bir haktır.


 
İsim ve soyadı kişinin toplumda tanınmasına ve ayırt dilmesine yarayan en önemli unsurlardır. Bu sebeple kabul edilen temel kural bireyin istediği zaman ismini ve soyadını değiştirmemesidir. Kişilere isim ve soyadını seçme özgürlüğünü tanımak, hayati tehlikesinin olduğu durumlarda kimliğini gizlemek ve yeni bir hayat kurabilmesini sağlamak için bu katı kural Türk Medeni Kanunu ile getirilen hükümlerle esnetilmiştir.

Türk medeni kanunu isim ve soyadının düzeltilmesi ve tamamen değiştirilmesine olanak tanımaktadır. İsim değişikliğine ilişkin davalar yalnızca 1 kez açılabilir.  

İsim Değişikliği İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır?

Türk Medeni kanunu isim değişikliği için haklı sebeplerin var olması durumunda kişinin isim ve soyadını değiştireceği şeklinde genel bir tanım yapmakla yetinmiştir.
Açıkça hangi durumların isim değişikliği için haklı neden oluşturacağı düzenlenmemiştir. İsim değişikliği ile ilgili mahkeme kararları ve içtihatlar incelendiğinde aşağıdaki durumların haklı neden olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür.
 

1-Milli, ahlaki ve dini değerlere saygısızlık olarak nitelendirilebilecek isimler

2- Kişisel ve mesleki ilişkilerde yanlış anlamlar doğurabilecek isimler

3- İsim sahibini gülünç ve komik duruma düşüren, toplumca hoş karşılanmayacak isimler

4-Toplumca başka bir isimle tanınması durumlumda

5- Soyadı değişikliğinde soyadının taşındığı aile ile hiçbir bağın kalmaması, kötü muamele

6- Memur hatasından kaynaklı yazım hataları durumlarında haklı bir nedenin varlığı kabul edilmektedir.

İsim Değişikliği Davası Nerede Açılır?

İsim değişikliği davasında yetkili mahkeme isim değişikliği talebinde bulunan kişinin ikametgâh yeri mahkemesidir.
İsim değişikliği davası çekişmesiz yargı davasıdır yani davada yalnızca davacı taraf bulunur davalı taraf yoktur. Çekişmesiz yargıya ilişkin davalar sulh hukuk mahkemesinden açılmasına rağmen isim değişikliğine ilişkin davalar asliye hukuk mahkemesinde açılır.
Davanızı sulh hukuk mahkemesinde açmanız durumunda görevsizlik kararı verilecektir.
 

İsim Değişikliği Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

İsim değişikliği davasının da istenen harç miktarı dinletilmek istenen tanık sayısına göre değişmektedir.
Tanık dinletilmeyecek yalnızca kimlikteki yazım hatası düzeltilecek yahut gülünç durumuna düşüren isim değiştirilecekse 55 TL harç bedeli çıkacaktır.
Diğer gerekçelerle isim değiştirilmek istenmesi durumunda en az 2 adet tanık dinletilmesi gerekmektedir. Bu durumda da 150-200 TL arası harç bedeli ödemeniz gerekebilir.
 

İsim Değişikliği Davası Ne Kadar Süreye Sonuçlanır?

Çekişmesiz yargıya ilişkin bir dava olduğu için genellikle 1 duruşmada dava sonuçlandırılmaktadır.

Sponsorlu bağlantılar


 
 

İsim Değişikliği Davasını Nasıl Açacaksınız?

Davayı bir avukat aracılığıyla açmanız durumunda kişisel haklara ilişkin bir dava olması sebebiyle özel olarak vekâletname de isim ve soyadı değişikliğine ilişkin davaları açmaya yetkilidir şeklinde ibarenin olması gerekmektedir.
İsim değişikliği davası dilekçesini nöbetçi asliye hukuk mahkemesi hâkimliğine gönderilmek üzere yazmanız gerekmektedir.
İsim değişikliğine ilişkin dava dilekçenizi adliyelerde bulunan hukuk mahkemesi ön bürolarda tarattıktan sonra vezneye mahkeme harcını yatırmanız gerekmektedir.
Vezneden alacağınız mahkeme harcınızı ödediğinize dair dekontla birlikte tekrar ön büroya dosyanızı götürmeniz davayı açmanız için yeterli olacak adımlardır.
Mahkeme harçları tahsil edildikten sonra dava dosyasına bir esas numarası verilir. Bu esas numarası ile hem adliyede asliye hukuk kaleminden hem de e devlet üzerinden dosyanızı takip edebilirsiniz.
Bu işlemlerden sonra davanızın görüleceği mahkeme, duruşma gün ve saati belirlenerek size tebligat yapılacaktır. Duruşma gün ve saatinde mazeretsiz olarak belirtilen duruşmaya katılmamanız durumunda davanız düşürülür ve görülmeye devam edilmez.
1 ay içerisinde vereceğiniz yeni bir dilekçe ile harç ödemeden davanın yeniden devam etmesini sağlayabilirisiniz.3 ay içerisinde ise tekrar harç ödemeniz durumunda dava görülmeye devam eder.
 


 

Dilekçe İle İsim ve Soyad Değiştirme İşleminin Mevzuatı
İsim ve soy ismin dilekçe ile değiştirilmesine dair yasal düzenleme “7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun ile düzenlenmiştir. Söz konusu bu kanun 19/10/2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunda yer alan geçici 8. Madde ile bazı özel durumlarda ve geçici bir süre için adı ve soyad değişiklikleri mahkeme yoluna gidilmeden Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvurularak yapılabilecektir denilmektedir.

Herkes Dilekçe İle İsim ve Soyisim Değişikliği Yapabilir mi?
Bu konuya dair esaslar 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmıştır. Alt başlıklarda detayları ile anlatacağımız şartları taşıması halinde herkes dilekçe ile ad ve soyad değişikliği yapabilir.

Soyismin Soyadı Kanununun 3. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olması
İsim ve soy isimde yazım ve imla hatası olması
İsmin yada soy ismin komik ve abes bir isim olması
Düzeltme işareti kullanılmamasından dolayı anlam değişikliği olan ad ve soyadları,
Yukarıda kısaca belirttiğimiz (alt başlıklarda ayrıntılı anlatılacaktır) şartları taşıyanlar dava yoluna gitmeden dilekçe ile Nüfus Müdürlüğüne başvurması halinde talebi il yada ilçenin idare kurulunda değerlendirilir. Ayrıca 2 yıl gibi kısıtlayıcı bir süre vardır (alt başlıkta açıklanmıştır).

Dilekçe İle İsim Değiştirilmesine Dair Geçici 8. Madde :

“Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.”

Not: İsim soy isim değişikliğine dair talepler Soyadı Kanunun 3. Maddesi ile birlikte değerlendirilerek yapılmaktadır. Bu maddede rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz denilmektedir.

Dilekçe İle İsim ve Soyisim Değişikliğinin Şartları Nelerdir?
İsim yada soy ismin mahkeme yoluna gidilmeden değiştirilmesine dair esaslar 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmış olmakla birlikte Soyadı Kanunun 3. Maddesi ile birlikte değerlendirilir.

1- İki Yıl İçinde Dilekçe İle Başvuru Yapılması

Dilekçe ile dava yoluna gidilmeden isim yada soy isimde değişiklik yapılması için 2 yıl süre tanınmıştır. Söz konusu bu süre geçici 8. Maddeye dayanmakta olup, 19/10/2019 tarihi son başvuru tarihidir.
Diğer bir ifade ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süre tanınmıştır.
2- İsim veya Soyisimde İmla Hatası veya Yazım Yanlışı Bulunanlar Değiştirebilir

Nüfus Cüzdanı çıkarılırken bir kişinin ismi Nüfus Cüzdanına yanlış kaydedilmiş olabilir. Genellikle harf hatası şeklinde olmaktadır. Örneğin Güllü isminin Nüfus kayıtlarına Gülü – Güli şeklinde kaydedilmesidir.
İsminde yada soy isminde harf hatası yada imla hatası olduğu gibi bir hata olduğunu düşünenler yukarıda belirttiğimiz süre içinde dilekçe ile başvurması halinde isminde ki hatayı düzeltebilir.
Bu durumda kişinin isminde sadece hatalı olduğunu düşündüğü harf düzeltilir.
4- İsmin veya Soyadın İğrenç veya Gülünç Olması:

İsminin gülünç olduğunu düşünenler yada iğrenç kötü bir manası olan kişiler dilekçe ile başvurmak sureti ile ismini değiştirebilir.
Bu şekilde yapılacak olan başvurular kurul tarafından değerlendirilir. Kurul toplumsal değerleri dikkate alarak objektif kriterlere göre karar alır.

Ancak bu şekilde yapılacak olan başvurularda;

İsmini beğenmediği için değiştirmek isteyenlerin başvuruları,
Mevcut isminin yanına başka bir isim ekletmek isteyenlerin başvuruları
Soyadını değiştirmek isteyenlerin başvuruları kabul edilmez. Bu kişilerin başvuruları ancak mahkeme ile karara bağlanır.

İsim - Soyisim Değişikliği İçin Nereye Başvurmanız Gereklidir?
Bu yazıda bahsedildiği şekilde ismini yada soyismini değiştirmek isteyenler, ikametlerinin olduğu yerde ki Nüfus Müdürlüğüne başvurmalıdır. 
Başvurunuz yapıldıktan sonra ilde iseniz il kurulunda, ilçede başvuru yaptıysanız ilçe kurulunda değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır.

Dava İle İsim Soysim Değiştirilmesi
Dilekçe ile isim ve soyadın değiştirilmesinin sadece yukarıda belirtilen şartlarda ve 19/10/2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekir. Bu şartlar dışında ismini değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurması gereklidir.

Soyadı değişikli davası sonucunda kimlerin soyadı değişir?

Evladın soyadını değiştirmesi durumunda anne, baba ve kardeşlerin soyadı değişmeyecektir.
Soyadını değiştiren erkek evli ise eşinin ve çocuklarının soyadı da değişikliğe uğrar.
Evli kadınlar boşanmadıkları yahut ölüm sebebiyle evlilikleri son bulmadığı sürece soyadı değişikliği için dava açamazlar.
Mahkeme kararı ile ayrılık kararı verilmiş olsa dahi evlilik hukuken devam ettiği için bu dava ayrılık döneminde dahi açılamaz.
Soyadı değişikliği davalarında Cumhuriyet savcısı, nüfus memuru bulunmak zorundadır.
Değişiklik yapılması halinde hâkim nüfus müdürlüğüne değişikliği bildirir ve yerel gazetede durumunu ilan ettirir.
İsim ve soyadı değişikliğine ilişkin dava yalnızca 1 kez açılabildiği için değişiklik yaptıran kişi eski isim ve soyadını kullanmak için tekrar dava açamaz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER